Download
4.3.2 ขออนุมัตินอกแผนเงินบำรุง
PDF
1.1 เรื่อง สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4.pdf
PDF
1.2 เรื่อง สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล.pdf
PDF
1.3 เรื่อง สรุปการประชุมคณะกรมการจังหวัด.pdf
PDF
4.1.1 รายงานการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ มูลค่าคงคลัง (ยา).pdf
PDF
4.1.2รายงานการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ มูลค่าคงคลัง (ทันตกรรม).pdf
PDF
4.1.3 รายงานการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และมูลค่าคงคลัง (พยาธิวิทยา).pdf
PDF
4.1.4 รายงานการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และมูลค่าวัสดุคงคลัง (โภชนศาสตร์).pdf
PDF
4.3.1 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง.pdf
PDF
4.3.4 รายงานการจัดซื้อวัสดุ และรายงานมูลค่าคงคลัง.pdf
PDF
วาระ บริหารและประสานนโยบายและแผน 5-62.pdf