Download
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลของโรงพยาบาลพุทธโสธร
Download
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุ
Download
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Download
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
Download
ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน
Download
ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
Download
ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
Download
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Download
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรณ์
PDF
คู่มือปฏิบัติงานเรี่ยไร (ฉบับปรับปรุง)2.pdf
PDF
สขร เดือนกันยายน.pdf