PDF
2560-ว20-การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ.pdf
PDF
2560-ว21-หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ.pdf
PDF
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่.pdf
PDF
คู่มือการประเมิน ว21 สพฐ.pdf
PDF
แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ.pdf