PDF
1-พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2542.pdf
PDF
2-พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2545.pdf
PDF
3-พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553.pdf
PDF
4-พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562.pdf
PDF
5-พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2546.pdf
PDF
6-พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2553.pdf
PDF
7-พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562.pdf
PDF
8-พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545.pdf
PDF
10-พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-1-พ.ศ.2547.pdf
PDF
11-พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2-พ.ศ.2551.pdf
PDF
12-พระราชบัญญัติ-ระเบียบข้าราชการครู-และบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553.pdf
PDF
13-พรบ.-ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.-2540.pdf
PDF
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.pdf
PDF
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546.pdf
PDF
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550.PDF
PDF
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ.PDF
PDF
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553.pdf
PDF
ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf
PDF
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเ.pdf