Download
แบบฟอร์ม ธก
Download
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
Download
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563
Download
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
Download
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564-2567
Download
พรรณางาน ปี 2563
Download
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562
Download
สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561(แก้ไขเพิ่มเติม)
Word
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี2564.docx
PDF
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี2564.pdf
Image
ตัวอย่างรายละเอียดการใช้งบประมาณ.jpg
Word
ผังการบริหารงานภายในโรงเรียน 64.docx
PDF
ผังการบริหารงานภายในโรงเรียน 64.pdf
PDF
มาตรฐานครุภัณฑ์.pdf
PDF
มาตรฐานคอมฯ.pdf