Name
Owner
File size
1.แบบประเมิน ผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ตำแหน่งวิชาการ).doc
Mar 11, 2018
128 KB
2.แบบประเมินพนักงานราชการ.doc
Mar 11, 2018
114 KB
3.แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว.doc
Mar 11, 2018
114 KB
4.เกณฑ์การประเมิน.pdf
Mar 11, 2018
281 KB
5.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการลาและมาทำงานสาย.pdf
Mar 11, 2018
48 KB
6.ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุ.pdf
Mar 11, 2018
106 KB