Word
1.แบบประเมิน ผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ตำแหน่งวิชาการ).doc
Word
2.แบบประเมินพนักงานราชการ.doc
Word
3.แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว.doc
PDF
4.เกณฑ์การประเมิน.pdf
PDF
5.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการลาและมาทำงานสาย.pdf
PDF
6.ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุ.pdf