PDF
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กยศ.กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี.pdf
PDF
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาีนีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี.pdf
PDF
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี.pdf
PDF
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี.pdf
PDF
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จ.อุบลฯกับวิทยาลัยฯ.pdf
PDF
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษากับวิทยาลัยเทคนิควิชา่ชีพจำปาสัก.pdf
PDF
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯกับบริษัทซีพีออล์ลจำกัด(มหาชน).pdf
PDF
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯกับบริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ปจำกัด.pdf
PDF
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯกับบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ทจำกัด.pdf
PDF
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯกับห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส.pdf
PDF
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทเซลทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ปจำกัดpdf.pdf
PDF
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ปจำกัด(มหาชน).pdf
PDF
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทเอ็มเคเรสโตรองด์.pdf
PDF
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทเอสแอนด์พีซินดิเคทจำกัด(มหาชน).pdf
PDF
บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีกับบริษัทไมเนอร์ฟู๊ดกรุีปจำกัดมหาชน.pdf
PDF
บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC).pdf
PDF
บันทึกลงนามความร่วมมือ ประเทศจีน_0001.pdf
PDF
บันทึกลงนามความร่วมมือ ประเทศมองโกเลีย_0001.pdf
PDF
บันทึกลงนามความร่วมมือ ประเทศเวียดนาม.pdf
PDF
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี_0001.pdf
PDF
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2_0001.pdf
PDF
โรงแรมเดอะราชา จังหวัดภูเก็ต_0001.pdf
PDF
โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ คาบาน่า_0001.pdf
PDF
โรงแรมยูโฮเทล_0001.pdf
PDF
โรงแรมศิระ โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต_0001.pdf
PDF
โรงแรมฮอไรซอน_0001.pdf
PDF
โรมแรมเดอะซเลท_0001.pdf
PDF
วัดแสนสุข_0001.pdf
PDF
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี_0001.pdf
PDF
สำนักงานบัญชี PLA_0001.pdf
PDF
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห_0001.pdf
PDF
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่_0001.pdf