ฝึกอบรมการแปรรูปข้าวเม่า
พัฒนาหลักสูตรข้าวเม่า
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการและประชุมชาวบ้าน