Name
Owner
File size
Công bố công khai NS 2022.pdf
Owner hidden
Oct 9, 2023
855 KB
More info (Alt + →)
Công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023.pdf
Owner hidden
Nov 28, 2023
543 KB
More info (Alt + →)
Công khai dự toán Q1.2023.pdf
Owner hidden
Apr 6, 2023
427 KB
More info (Alt + →)
Công khai dự toán Q2.2023.pdf
Owner hidden
Jul 11, 2023
401 KB
More info (Alt + →)
Công khai dự toán QII.2022.pdf
Owner hidden
Jul 10, 2022
587 KB
More info (Alt + →)
Công khai dự toán QIII.2022.pdf
Owner hidden
Oct 7, 2022
551 KB
More info (Alt + →)
Công khai dự toán QIII.2023.pdf
Owner hidden
Oct 9, 2023
856 KB
More info (Alt + →)
Công khai dự toán Qúy I.2022.pdf
Owner hidden
Apr 13, 2022
489 KB
More info (Alt + →)
Điều chỉnh dự toán chi NSNN 2023.pdf
Owner hidden
Mar 6, 2023
681 KB
More info (Alt + →)
Dự toán thu, chi NSNN năm 2022.pdf
Owner hidden
Jan 17, 2022
703 KB
More info (Alt + →)
Dự toán thu, chi NSNN năm 2023.pdf
Owner hidden
Jan 10, 2023
1,017 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder