PDF
ANAMAI_COVID_RISK64 คู่มือระบบ Save THAI ประชาชน V09.pdf
PDF
ANAMAI_COVID_RISK64 คู่มือระบบ Save THAI ผู้ประกอบการ V08.pdf
PDF
ANAMAI_COVID_RISK64 คู่มือระบบ Save THAI พนักงาน V09.pdf
Image
Onepage ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบเซฟไทย.JPG
Image
QRCode ระบบเซฟไทย.jpg
Image
คัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ(ไม่ลงทะเบียน).JPG
Image
คัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ(ลงทะเบียน).jpg
PDF
ระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai).pdf