Video
Bài giảng 01 Giới thiệu khóa học.mp4_3.mp4
Video
Bài giảng 02 Cách tiếp cận khách hàng.mp4_3.mp4
Image
Capture.PNG