Name
Owner
File size
1. การออกใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด.doc
Owner hidden
May 21, 2015
282 KB
2. การออกใบอนุญาต เข้าใน ออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรค.doc
Owner hidden
May 21, 2015
276 KB
3. ร3,4(15.5.58)3ย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด.docx
Owner hidden
May 21, 2015
101 KB
4. ร7(28.4.58).docx
Owner hidden
May 21, 2015
92 KB
5. ร8(28.4.58).docx
Owner hidden
May 21, 2015
90 KB
6. ร9(28.4.58).docx
Owner hidden
May 21, 2015
96 KB
7. ร10V5(15.5.58).docx
Owner hidden
May 21, 2015
93 KB
8. การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์(ฆจส.2).docx
Owner hidden
May 21, 2015
90 KB
9. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์.docx
Owner hidden
May 21, 2015
82 KB
10. การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์.docx
Owner hidden
May 21, 2015
82 KB
11. การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง.docx
Owner hidden
May 21, 2015
84 KB
12. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์1.docx
Owner hidden
May 21, 2015
117 KB
13. การขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์.docx
Owner hidden
May 21, 2015
139 KB
14. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์1.docx
Owner hidden
May 21, 2015
97 KB
15. การออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์.docx
Owner hidden
May 21, 2015
105 KB
16. การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์.docx
Owner hidden
May 21, 2015
76 KB
17. การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์.docx
Owner hidden
May 21, 2015
77 KB
18. คู่มือ.ใบอนุญาตนำเข้า.docx
Owner hidden
May 21, 2015
100 KB
19. คู่มือ.ใบอนุญาตขาย.docx
Owner hidden
May 21, 2015
84 KB
20. คู่มือ.ใบอนุญาตผลิต.docx
Owner hidden
May 21, 2015
102 KB
21. การออกใบอนุญาตโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์.docx
Owner hidden
May 24, 2015
302 KB
22. การออกหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร.docx
Owner hidden
May 24, 2015
106 KB
23. การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ว่าขายได้ในประเทศไทย.docx
Owner hidden
May 24, 2015
97 KB
24. การออกหนังสือรับรองความปลอดภัย (Health certificate).docx
Owner hidden
May 24, 2015
357 KB
25. คู่มือ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์.docx
Owner hidden
May 21, 2015
83 KB
26. คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวก HACCPใหม่.doc
Owner hidden
May 21, 2015
116 KB
27. คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกต่่ออายุHACCP.doc
Owner hidden
May 21, 2015
112 KB
28. คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวก GMP ใหม่.docx
Owner hidden
May 21, 2015
73 KB
29. คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกต่่ออายุGMP.doc
Owner hidden
May 21, 2015
120 KB
30. คู่มือ แก้ไขใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์.docx
Owner hidden
May 21, 2015
84 KB
31. คู่มืออำนวยความสะดวกชนิด1 ล่าสุด.doc
Owner hidden
May 21, 2015
113 KB
32. คู่มือ_พรบ.อำนวยความใบแจ้งชนิด2ล่าสุด.doc
Owner hidden
May 21, 2015
125 KB
33. คู่มืออำนวยความสะดวกใบอนุญาตล่าสุด.doc
Owner hidden
May 21, 2015
128 KB
34. คู่มือประชาชนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนล่าสุด.doc
Owner hidden
May 21, 2015
122 KB
35. คู่มือ_พรบ.อำนวยความสะดวก[1]แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุด.docx
Owner hidden
May 21, 2015
70 KB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder