PDF
1.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศธจ.ระยอง.pdf
PDF
2.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ศธจ.ระยอง.pdf
PDF
3. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง.pdf
PDF
4.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศธจ.ระยอง.pdf
PDF
5.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ ปี 63.pdf