PDF
แผน ปฏิบัติการประจำปี 2562.pdf
Word
ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน มกราคม2562.docx
Word
ส่วนที่ 2 ทิศทางกาพัฒนาการศึกษา 2562 มกราคม2562.docx
Excel
ส่วนที่ 3 โครงการในแผนปฏิบัติการ ปี 2562 มกราคม2562.xlsx
Word
ส่วนที่ 4 การบริหารสู่การปฏิบัติ 2562 มกราคม2562.docx