Download
01_08_2559 โครงการจริยธรรมสัญจร
Download
01_08_2559 ต้อนรับรองเจศิกา
Download
01_11_2559 รับมอบกระปุกออมสินธนาคารโรงเรียน
Download
01_16_2559 วันครู
Download
01_18-19_2559 อบรมผู้ประกอบการ
Download
01_26_2559 ต้อนรับผู้ตรวจโครงการก่อสร้างหอประชุม
Download
01_28-31_2559 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
Download
01_29-30_2559 ค่ายดาราศาสตร์
Download
02_01_2559 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
Download
02_01_2559 ติว O-Net ม.3
Download
02_01_2559 มอบเกียรติบัตรรักการอ่าน
Download
02_03_2559 โครงการจิตอาสา
Download
02_08_2559 ประชุม O-Net
Download
02_08_2559 ผ่าป่าโรงเรียนสามชัย
Download
02_09_2559 พนักงานบริการ
Download
02_11-12_2559 ค่ายลูกเสือ
Download
02_23_2559 ส่ง นศ.ฝึกสอน
Download
02_29_2559 ปัจฉิมนิเทศ
Download
03_05_2559 ทัศนศึกษาคณะครู
Download
04_04_2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
Download
04_12_2558 ผ้าป่าศิษย์เก่า
Download
04_29_2559 บริการห้องประชุม
Download
05_06_2559 อบรม STEM
Download
05_31_2559 อบรมสถานพินิจ
Download
06_01_2559 วันต้นไม้แห่งชาติ
Download
06_02_2559 ไหว้ครู
Download
06_15_2559 ประดับชั้นปี นศท
Download
06_16_2559 โครงการแก้ไขปัญหาเอดส์
Download
06_17_2559 รับขวัญลูกสาวครูก้องเกียรติ
Download
06_27_2559 ให้ความรู้เรื่องภัยเอดส์
Download
06_28_2559 ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน
Download
06_28_2559 วันสุนทรภู่
Download
06_28_2559 ต้อนรับ นศ.สังเกตุการสอน
Download
07_01_2559 วันเกิด ผอ
Download
07_01_2559 สถาปนาลูกเสือไทย
Download
07_06_2559 อบรมเทศบาลโนนบุรี
Download
07_07_2559 กีฬากระชับมิตร ท่าคันโทวิทยาคาร
Download
07_07_2559 ประชุมผู้ปกครอง
Download
07_12_2559 ประเมินคุณภาพภายใน
Download
07_19_2559 แห่เทียนพรรษา
Download
07_22_2559 อบรมลูกเสือไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
Download
07_29_2559 วันภาษาไทย
Download
08_2-4_2559 กีฬาสี
Download
08_11_2559 วันแม่
Download
08_17_2559 เวทีคนกล้า 2559
Download
08_18_2559 สัปดาห์อาเซียนและวันวิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขต
Download
08_31_2559 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสวนสะออน
Download
09_29_2559 งานเกษียณท่านรองปัญญา
Download
10_22_2559 งานตักบาตรเทโวโรหณะ 59
Download
11_01_2559 กิจกรรมทำริบบิ้นไว้อาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี