Download
ระเบียบการควบคุมภายใน สพม.32 29/12/2558
PDF
1. หลักเกณฑ์วิธีการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561.pdf
PDF
2. แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561.pdf
Word
ตัวอย่าง CSA 61.docx
PDF
ตัวอย่าง แบบ ปค.1.pdf
Word
แบบ ปค.1.docx
Word
แบบ ปค.4.docx
Word
แบบ ปค.5.docx
Word
แบบ ปค.6.docx