Download
ข้อมูลพิธีบรมราชาภิเษก
Download
ภาพ ร 10 เสด็จจังหวัดลพบุรี
Download
ภาพกิจกรรมจิตอาสา
Download
วิดีโอ-ลพบุรี
Download
วีดิโอจากกรมประชาสัมพันธ์
Image
ข้อมูลตราสัญลักษณ์.jpg
Word
แหล่งข้อมูลประกอบการจัดนิทรรศการ.doc