Video
Bài 01. Thông tin nguồn cung bất động sản qua phương tiện truyền thông.mp4
Video
Bài 02. Các nguồn thông tin khác về cung bất động sản.mp4
Video
Bài 03. Thông tin kỹ thuật và cách tính hướng bất động sản.mp4
Image
Capture.PNG