PowerPoint
1-2019.11.17_SC19_ML_Benchmarking_v2.pptx
PDF
2-SC19 BOF.pdf
PDF
3-SciML Benchmarks_SC19_BoF.pdf
PowerPoint
4-sc19_mlperf_hpc_bof_sergey_v02.pptx
PowerPoint
5-HPC Benchmarking BoF - Cerebras.pptx
PowerPoint
sc19-bof-intro.pptx