Download
1-กลุ่มอ่านวยการ
Download
01-ภาพกิจกรรม-ผู้บริหาร
Download
2-กลุ่มนโยบายและแผน
Download
3-กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ-DLTV-และICT
Download
4-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Download
5-กลุ่มบริหารงานบุคคล
Download
6-กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Download
7-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
Download
8-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Download
9-หน่วยตรวจสอบภายใน
Download
10-กลุ่มกฎหมายและคดื
Download
Covid-2019-เอกสารเผยแพร่-การจัดการเรียนการสอน-Covid2019
Download
GECC-PLK2
Download
Model -นโยบาย-ผู้บริหาร
Download
ข่าวประชาสัมพันร์-E-news-ของโรงเรียน
Download
นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
Download
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
Download
รายชื่อ-ติดต่อ-ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ณ 30พย2563
Download
เอกสาร-การอบรม eMENSCR-emenscr-สพฐ-13-14มค.2564
Download
เอกสารคำขอจัดตั้งงบประมาณโรงเรียนประชารัฐ
Download
เอกสารเผยแพร่