Name
Owner
File size
รายการประกวดราคา คณะทันตแพทยศาสตร์
Nov 9, 2021
Download
1.ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป.pdf
Nov 3, 2021
1.7 MB
2.คุณลักษณะ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด.pdf
Nov 3, 2021
1.2 MB
03_11_64_003.jpg
Nov 3, 2021
1.5 MB
3.คุณลักษณะ ชุดเครื่องผลิตสุญญากาศทางทันตก.pdf
Nov 3, 2021
1.7 MB
4.คุณลักษณะ ชุดปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับนัก.pdf
Nov 3, 2021
2.9 MB
5.คุณลักษณะ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อฝึกท.pdf
Nov 3, 2021
657 KB
6.คุณลักษณะ ชุดระบบจัดเก็บและรับส่งภาพถ่าย.pdf
Nov 3, 2021
1.1 MB
7.คุณลักษณะ ชุดระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมงา.pdf
Nov 3, 2021
1.8 MB
8.คุณลักษณะ ชุดอุปกรณ์สำหรับสแกนชิ้นงานหรื.pdf
Nov 3, 2021
919 KB