PDF
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ฯ เรื่อง การจัดสรรและการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551.pdf
PDF
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ฯ เรื่อง การให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยในต่างประเทศ พ.ศ.2551.pdf
PDF
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ฯ เรื่อง เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิชาการจากงานประจำของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (R2R) พ.ส.2553.pdf
PDF
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การร่วมจ่ายสมทบทุนสนับสนุนงานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ.2557.pdf
PDF
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์และตรวจแก้บทความ พ.ศ.2561.pdf
PDF
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พ.ศ.2553.pdf
PDF
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พ.ศ.2558.pdf
PDF
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ.2561.pdf