Word
1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ_[Fundamental_Fund_2567].docx
Word
2. แบบฟอร์มประเมินระดับ_TRL_ระดับ_SRL.docx
Excel
3.แบบฟอร์มแตกตัวคูณข้อเสนอโครงการ.xlsx
Word
4. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์.doc
Word
5. แบบชี้แจงอาสาสมัครและแบบยินยอมอาสาสมัคร.doc
Word
6.หนังสือการยืนยันเป็นผู้ร่วมวิจัยจากผู้นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx
Word
7.หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx
PDF
8.คู่มือนักวิจัย สกสว..pdf
PDF
9.ปฏิทินแนวทางการดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม update.pdf
PDF
10. การบรรยายแนวทางการจัดทำแผนงาน FF2567 ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง.pdf
PDF
11. คำอธิบายและประเภทของผลผลิต นิยามของผลผลิต และหลักฐานการตรวจสอบ.pdf