PDF
การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ.pdf
Image
ปกหน้าแผนใหม่.jpg
Image
ปกหลังแผนใหม่.jpg
PDF
ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา.pdf
PDF
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 (คำนำ) .pdf
Download
Google Docs
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 (ส่วนที่ 1)
PDF
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 (ส่วนที่ 1) .pdf
PDF
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 (ส่วนที่ 2.1) .pdf
PDF
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 (ส่วนที่ 2) .pdf
PDF
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 (ส่วนที่ 3) .pdf