Download
राहत वितरणको नामावली
Download
राहत संकलन विवरण गाउँपालिकाको कार्यालय (नगद-जिन्सि)
Download
राहत संकलन विवरण वडा कार्यालय (नगद-जिन्सि)