Download
กรอบลายไทย
Download
ตราโรงเรียนและรูปนักเรียน
Download
ปกวารสาร
Download
พื้นหลังแนวตั้ง
Download
พื้นหลังแนวนอน
Download
รูป ผอ.
Download
รูปภาพกิจกรรมที่สำคัญ
Download
รูปอาคารสถานที่โรงเรียนปทุมราชวงศา
Image
12.03.61 พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 by picnic.png
Image
26.5.62 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(GIP)ชั้น ม.๒ ๓ ๕และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒.png
Image
ปกหน้าวารสาร.png
Image
ปกหลังวารสาร.png
Image
ผู้บริหาร.png