Download
ຄູ່ມືສອນ ວິຊາສັດຕະສາດ
Download
ຮູບນົກ
Google Forms
ຫົວບົດສອບເສັງທ້າຍພາກຮຽນ ວິຊາສັດຕະສາດປະຈໍາສົກສຶກສາ 2021-2022
Download
Google Sheets
ຫົວບົດສອບເສັງທ້າຍພາກຮຽນ ວິຊາສັດຕະສາດປະຈໍາສົກສຶກສາ 2021-2022 (Responses)
Google Forms
final of ຫົວບົດສອບເສັງອອນໄລ ວິຊາສັດຕະສາດປະຈໍາສົກສຶກສາ 2020-2021
Google Forms
miterm of ຫົວບົດສອບເສັງອອນໄລ ວິຊາສັດຕະສາດປະຈໍາສົກສຶກສາ 2020-2021
Excel
ຄະແນນສອບເສັງທ້າຍປີ ວິຊາສັດຕະ ສົກ 2021 2022.xlsx
PDF
ຄູ່ມືການຂຽນຄາດໝາຍຜົນການຮຽນ .pdf
Word
ສາລະຄະດີ ແລະ ສັງລວມເນື້ອຫາເພື່ອນໍາສະເໜີເປັນppt.docx
PDF
ສາລະບານລາຍວິຊາສັດຕະສາດ ສະບັບປັບປຸງ 2020.pdf
PDF
ສາລະບານລາຍວິຊາສັດຕະສາດ ສະບັບປັບປຸງ 2020.pdf
Word
ສາລະບານວິຊາຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ປັບປຸງພັນ ຫຼັກສູດ 420 ກໍລະກົດ 2020.docx
PowerPoint
ບົດສອນ ສັດຕະສາດ.pptx
Google Forms
ຫົວບົດສອບເສັງອອນໄລ ວິຊາສັດຕະສາດປະຈໍາສົກສຶກສາ 2020-2021
Download
Google Sheets
ຫົວບົດສອບເສັງອອນໄລ ວິຊາສັດຕະສາດປະຈໍາສົກສຶກສາ 2020-2021 (Responses)
PDF
ເອກະສານປະກອບການຮຽນ ກ່ຽວກັບຂີ້ກະເດືອນ ພາສາໄທ.pdf