Download
หลักการทรงงาน 23 ข้อ
Video
'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา - ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน'.mp4
PDF
kingwork23.pdf
Video
การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง.mp4
Video
เกษตรทฤษฎีใหม่-ศาสตร์พระราชา ทางรอดที่ยั่งยืน.mp4
Video
เกษตรทฤษฎีใหม่.mp4
Video
เกษตรทฤษฎีใหม่(1-8)- ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดล.mp4
Video
เกษตรทฤษฎีใหม่(2-8)- หลักการออกแบบพื้นที่ด้วยภูมิสังคม.mp4
Video
เกษตรทฤษฎีใหม่(3-8)- การเก็บน้ำด้วยโคก หนอง นา โมเดล.mp4
Video
เกษตรทฤษฎีใหม่(4-8)- โคก หนอง นา พลิกฟื้นพื้นที่แล้ง ตอนที่ 1.mp4
Video
เกษตรทฤษฎีใหม่(5-8)- โคก หนอง นา พลิกฟื้นพื้นที่แล้ง ตอนที่ 2.mp4
Video
เกษตรทฤษฎีใหม่(6-8)- โคก หนอง นา ดาราโมเดล ตอนที่ 1.mp4
Video
เกษตรทฤษฎีใหม่(7-8)- โคก หนอง นา ดาราโมเดล ตอนที่ 2.mp4
Video
เกษตรทฤษฎีใหม่(8-8)- โคก หนอง นา โมเดลเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน.mp4
Video
โครงการพระราชดําริ แก้มลิง.mp4
Video
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี.mp4
Video
โครงการฯแหลมผักเบี้ย ใช้ธรรมชาติบำบัดน้ำเสีย.mp4
Video
ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน.mp4
Video
ปลดหนี้ด้วยศาสตร์พระราชา - คนรักษ์ป่า ep 12.mp4
Video
ฝนเทลงมา.mp4
Video
ฝายชะลอน้ำ ที่ทำจากธรรมชาติ วิถีชีวิตบ้านนอก.mp4
Video
ฝายมีชีวิต Infographic.mp4
Video
รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 9 พฤษภาคม 2562.mp4
Video
ศาสตร์พระราชา บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง.mp4
Word
ศาสตร์พระราชา.docx
Video
หลักการทำงาน 23 ประการ.mp4