PDF
027 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย .pdf
PDF
027 หลักเกณฑ์ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ .pdf
PDF
027 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.pdf
PDF
027 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา .pdf
PDF
027 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น .pdf
PDF
027 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .pdf
PDF
กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 .pdf
PDF
การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ..pdf
PDF
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .pdf
PDF
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .pdf
PDF
การปรับปรุงคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และนิเทศการศึกษา.pdf
PDF
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา .pdf
PDF
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง .pdf
PDF
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ. 2563 .pdf
PDF
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .pdf
PDF
ซักซ้อมคามเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย .pdf
PDF
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .pdf
PDF
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง .pdf
PDF
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย .pdf
PDF
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (2).pdf
PDF
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว26.2561 .pdf
PDF
หลักเกณฑ์ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว19 .pdf
PDF
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูฯ .pdf
PDF
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน .pdf
PDF
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา .pdf
PDF
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูฯ .pdf
PDF
หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน .pdf
PDF
หลักเกณ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย .pdf
PDF
หลักเกณ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ .pdf