Download
1.โรงอาหาร - หอประชุม 101 ล.-27 (พิเศษ)
Download
2.อาคาร สปช. 201-26
Download
3.อาคาร สปช. 202-26
Download
4.อาคาร สปช. 205-26
Download
5.อาคาร สปช. 206-26
Download
6.โรงอาหาร - หอประชุม 100-27
Download
7.อาคารฝึกงานแบบ 102-27
Download
8.อาคารฝึกงานแบบ 204
Download
9.อาคารฝึกงาน 306-27
Download
10.บ้านพักครู 203-27
Download
11.บ้านพักครู 205-26
Download
12.บ้านพักครูแบบ 207 (บ้านพักผู้บริหาร)
Download
13.บ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย
Download
14.อาคาร สปช. 301-26 (ปี 2539)
Download
15.อาคาร สปช. 303-28 (ปี 2539)
Download
16.สนามบาสเก็ตบอลแบบ FIBA
Download
17.ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา
Download
18.สนามฟุตบอล ฟ 3-42
Download
19.สนามฟุตบอล ฟ 1-42
Download
20.สนามฟุตบอล ฟ 3 (พิเศษ)
Download
21.ถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. 9-9
Download
22.แบบมาตรฐานถังน้ำ ค.ส.ล. 18-12
Download
23.รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)
Download
24.รั้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ไม่ตอกเสาเข็ม)
Download
25.รั้วมาตรฐาน แบบโปร่ง (ตอกเสาเข็ม)
Download
26.รั้วมาตรฐาน แบบโปร่ง (ไม่ตอกเสาเข็ม)
Download
27.อาคารเรียนแบบ 105 ล.-58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
Download
28.อาคารเรียนแบบ 105 ล.-58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
Download
29.อาคารเรียนแบบ 108 ล.-59ก
Download
30.อาคารเรียนแบบ 108 ล.-59 ข ในเขตแผ่นดินไหว
Download
31.อาคารเรียนแบบ 212 ล.-57ก
Download
32.อาคารเรียนแบบ 212 ล.-57 ข ในเขตแผ่นดินไหว
Download
33.อาคารเรียนแบบ 216 ล.-57ก
Download
34.อาคารเรียนแบบ 216 ล.-57 ข ในเขตแผ่นดินไหว
Download
35.อาคารเรียนแบบ 318 ล.-55 ก นอกเขตแผ่นดินไหว
Download
36.อาคารเรียนแบบ 318 ล.-55 ข ในเขตแผ่นดินไหว
Download
37.อาคารเรียนแบบ 324 ล.-55 ก นอกเขตแผ่นดินไหว
Download
38.อาคารเรียนแบบ 324 ล.-55 ข ในเขตแผ่นดินไหว
Download
39.โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
Download
40.โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
Download
41.สนามกีฬาอเนกประสงค์
Download
42.แบบ สปช. 101-26 (3ห้อง) 1 ห้องธุรการ
Download
43.แบบ สปช. 103-26 3ห้องเรียน (ยกพื้นสูง)
Download
44.แบบ สปช. 104-26 3ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
Download
45.แบบ สปช. 104-26 4ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
Download
46.แบบ สปช. 105-29 2 ชั้น 4ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
Download
47.แบบ สปช. 105-29 2 ชั้น 5 ห้อง ล่าง 1 บน 4
Download
48.แบบ สปช. 105-29 2ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
Download
49.แบบ สปช. 105-29 2ชั้น 6 ห้อง ล่าง 2 บน 4
Download
50.แบบ สปช. 105-29 2ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง