Word
1.ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2560.doc
PDF
1.ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2560.pdf
Word
2. ส่วนที่ 2 ทิศทางกาพัฒนาการศึกษา ปี 2560 สพป. ปรับ 2 ว 6 กพ 60.docx
PDF
2. ส่วนที่ 2 ทิศทางกาพัฒนาการศึกษา ปี 2560.pdf
PDF
3.ส่วนที่3 สรุปงบตามแผนปฏิบัติการ ปี 60.pdf
Excel
3.ส่วนที่3 สรุปงบตามแผนปฏิบัติการ ปี 60.xlsx
Word
4.ส่วนที่ 4 ok2560.docx
PDF
4.ส่วนที่ 4.pdf
PDF
ปกใน คำนำ.pdf
PDF
ปกแผนปฏิบัติการ 2560.pdf
PDF
ภาคผนวก คำสั่งกลั่นกรองแผน60 288ทับ2560.pdf
PDF
ภาคผนวก คำสั่งยกร่าง แผน60 757 5ตค59.pdf