Download
Google Slides
1. นพ.สสจ. vdo conf covid 20 ธ.ค.63
PDF
1. นพ.สสจ. vdo conf covid 20 ธ.ค.63 .pdf
PDF
1314_นำเสนอวาระการประชุม คกก.ครั้งที่ 4-64.pdf
Image
28842.jpg
Image
28845.jpg
Image
68436.jpg
Image
74481.jpg
Image
74482.jpg
Image
255427มาตรการกรณีจัดงานมหรสพ.jpg
Image
255459.jpg
Image
330508.jpg
Image
S__164544519.jpg
PDF
การประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ.pdf
PDF
คำสั่ง9.pdf
PDF
คำสั่ง4295.2563ให้บุคคลที่มาจากระยองรายงานตัว.pdf
PDF
คำสั่ง4296.2563ปิดสถานที่เสี่ยง.pdf
PDF
คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3_2564 ลว. 3 ม.ค. 64 (ปิดสถาน)-ผสานมาตรการ.pdf
PDF
คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3_2564 ลว. 3 ม.ค. 64.pdf
PDF
คำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 1_ 2564 (สมุทรสาคร).pdf
PDF
คำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 2_2564 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในท้องที.pdf
PDF
คำสั่่งจังหวัดนครพนมที่ 2300_2563 0001.pdf
PDF
คำสั่งจังหวัดนครพนมที่4327_2563 ปิดสถานที่เสี่.pdf
PDF
คำสั่งที่ 2_2564 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในท.pdf
PDF
คำสั่งที่ 8-2564 ลว. 4 ม.ค. 64.PDF
PDF
คำสั่งที่ 9-2564 ลว.4 ม.ค. 64.PDF (1).pdf
Download
Google Docs
คำสั่งอำเภอปลาปาก
PDF
นำเสนอ ศปก นพ311263เวลา11.05น.pdf
PDF
บันทึกข้อความเชิญประชุมทำความเข้าใจการตรวจร้านค้าตลาด.pdf
PDF
มาตรการ แนบท้ายคำสั่งที่ 3_2564 ลว. 3 ธ.ค. 64.pdf
Download
Google Slides
ระเบียบวาระการประชุมคกกปลาปาก5164
Download
Google Slides
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานตรวจตลาด
PDF
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานตรวจตลาด8164.pdf
Image
สมุทรสาคร.png
PDF
สรุประเบียบวาระการประชุมคกกปลาปาก5164.pdf