PDF
LF-GDE030YP Data Sheet V1.1.pdf
PDF
LF-GDE040YP Data Sheet V1.1.pdf