Audio
חדוות ה' היא מעוזכם - ר''ה תשפ''א.mp3
PDF
חדוות ה' היא מעוזכם - ר''ה תשפ''א.pdf