PDF
LF-GSD020YC Data Sheet V1.2.pdf
PDF
LF-GSD040YC Data Sheet V1.1.pdf
PDF
LF-GSD060YC Data Sheet V1.1.pdf