PDF
2019-02-Төрийн захиргааны албан тушаалын тэргүүн түшмэл, түүнтэй адилтгах удирдах албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага.pdf
PDF
2019-03-Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам батлах тухай.pdf
PDF
2019-05-Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам.pdf
PDF
2019-14-ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ ЖУРАМ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ.pdf
PDF
2019-15-ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ ЖУРАМ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ.pdf
PDF
2019-16-ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ.pdf
PDF
2019-17-ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ.pdf
PDF
2019-25-Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон.pdf
PDF
2019-34,31-Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр ажилд шилжүүлэх, сэлгүүлэн ажиллуулах журам.pdf
PDF
2019-36-32-Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэлтэл ногдуулах түүнд шодол гаргах журам.pdf