PDF
คำสั่งจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม. ปทุมธาน.pdf
Word
ประกาศทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (1).doc
Word
ประกาศทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2.doc
Text
ประกาศทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3.log
Word
ประกาศทุนวิจัยประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 (1).docx
PDF
สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.pdf
Word
เอกสารที่ต้องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาครั้งแรก.docx