Download
การดำรงตำแหน่งบริหาร
Download
การตัดโอนและการโอนย้าย
Download
การบรรจุแต่งตั้ง
Download
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Download
ความก้าวหน้า_การเข้าสู่ตำแหน่ง
Download
อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง เงินชดเชย
PDF
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 2561.pdf
PDF
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563.pdf
PDF
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558.pdf
PDF
จรรยาบรรณบุคลากร-2553.pdf
PDF
ระเบียบการลา.pdf
PDF
ระเบียบค่าตอบแทนและสวัสดิการ พ.ศ.2558.pdf
PDF
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การไปฝึกอบรม ศึกษา วิจัยและดูงาน.pdf