Word
บันทึกรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู ตามเกณฑ์คุณภาพ ว21_2560.docx
PDF
บันทึกรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู ตามเกณฑ์คุณภาพ ว21_2560.pdf
Word
หลักฐานประกอบตัวชี้วัดทั้ง 13 ตัว ครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ.docx
PDF
หลักฐานประกอบตัวชี้วัดทั้ง 13 ตัว ครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ.pdf