Download
01_05_2560 มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่66
Download
01_06_25560 ค่ายวิชาการ มข
Download
01_16_2560 วันครู
Download
01_19_2560 ตักบาตร
Download
01_24_2560 ผู้ว่าเยี่ยม
Download
01_27_2560 แนะแนว
Download
01_30_2560 ประชุมONet สหวิทยาเขตท่าม่วงชัยขันธ์
Download
02_02_2560 มอบเกียรติบัตร
Download
02_16_2560 โครงการคุณธรรมสัญจร
Download
02_17_2560 ทัศนศึกษาม.4
Download
02_20_2560 เข้าค่ายลูกเสือ
Download
02_22_2560 ปัจฉิมนิเทศ
Download
02_24_2560 เที่ยวเมืองกาญจน์
Download
03_14_2560 ประเมิน ผอ
Download
03_16_2560 สหัสขันธ์ 3 ดี
Download
05_08-10_2560 ปรับพื้นฐาน
Download
05_31_2560 วันงดสูบบุหรี่โลก
Download
06_02_2560 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
Download
06_08_2560 พิธีไหว้ครู
Download
06_08_2560 เลือกตั้งประธานนักเรียน
Download
06_09_2560 ให้ความรู้จราจร
Download
06_21_2560 นักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
Download
06_21_2560 รับน้อง รด
Download
06_24-25_2560 ค่ายคุณธรรม GC
Download
06_28_2560 วันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ
Download
06_29_2560 โครงการประชุมผู้ปกครอง
Download
07_02_2560 โครงการอบรมการเรียนการสอนแบบ STEM
Download
07_03_2560 มอบรางวัลฟุตซอล และนักเรียนรที่มีผลการเรียนดีเด่น
Download
07_06_2560 แห่เทียนพรรษา
Download
07_12_2560 กาแฟยามเช้า สพม.24
Download
07_13_2560 อบรม รับเรื่องร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสหัสขันธ์
Download
07_14_2560 เลื่อนชั้นปี นศท
Download
07_14_2560 ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
Download
07_16_2560 ค่ายโอเน็ตคณิตศาสตร์
Download
07_17_2560 ค่ายภาษาอังกฤษ
Download
07_21_2560 ร่วมร้อเพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์
Download
07_27_2560 ทำบุญตักบาตรโรงเรียน
Download
07_27_2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
Download
08_01_2560 กิจกรรมวันภาษาไทย
Download
08_03_2560 มอบรางวัลกิจกรรมวันภาษาไทย
Download
08_07_2560 มอบรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอล
Download
08_08_2560 การใช้สื่อการสอนครูมงคล
Download
08_11_2560 กิจกรรมลงนามถวายพระพรวันแม่ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
Download
08_18_2560 กิจกรรมวันวิทยสศาสตร์
Download
09_10_2561 ค่ายคณิตศาสตร์
Download
09_12_2560 อาจารย์นิเทศ นศ.ฝึกสอน
Download
09_28_2560 ประดับธงชาติ
Download
09_28-29_2560 เกษียณอายุราชการครูประจำปี 2560
Download
10_06_2560 งานสักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2560
Download
10_07_2560 ตักบาตรเทโวโรหณะ