Download
הרמיזות וההערות מאת אבן סינא
Download
מאמרים על תרגום כתבי אריסטו לעברית
Download
מקורות
Word
גיבוי שיעורים במורה נבוכים וספר הזהר בגוגל דרייב שם וסיסמה.docx
Download
Google Docs
הקדמה כללית לתרגום כתבי אריסטו
Download
Google Docs
מפתח לביאורים במורה נבוכים