Download
40ปีคืนสู่เหย้า
Download
English Camp
Download
M3-6
Download
กิจกรรมสวดมนต์
Download
กีฬา สพม41
Download
กีฬาสหวิทยาเขตสามง่าม
Download
กีฬาสี
Download
กีฬาสี1
Download
กีฬาสี2
Download
เข้าค่ายบุรฉัตร
Download
เข้าพรรษา1
Download
เข้าพรรษา2
Download
แข่งเรือ
Download
ครูเกษียณ สามง่าม
Download
งานเกษียณ สพม41
Download
ดูงาน นศท
Download
ทบทวนคำปฏิญาณ-สวนสนาม-ลูกเสือ
Download
นิเทศเพศวิถี
Download
ประชามติ
Download
ประชุมผู้ปกครอง
Download
ประชุมผู้ปกครอง2
Download
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน1
Download
ประเมินภายใน59
Download
ปัจฉิมนิเทศก์
Download
ปีใหม่
Download
ผอ นพคุณ
Download
พระราชทานเพลิง กำนัน
Download
ม6-ม3-จบ
Download
มอบเกียรติบัตร2-12-59
Download
มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม
Download
ยุวสถิรคุณ
Download
รณรงค์ประชามติ
Download
รวมพลังแห่งความภักดี
Download
รับหลวงพ่อแป้นจากโรงหล่อ
Download
ลูกเสือเปิดกอง
Download
วันแม่ กล้อง1
Download
วันแม่ กล้อง2
Download
วันแม่ กล้อง3
Download
วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า
Download
วันออกกำลังกายโลก
Download
สอบนักธรรม
Download
ไหลเรือไฟหลวงพ่อเพชร
Download
อบรมคุณธรรม
Download
อบรมเพศวิถี
Video
ทำเนียบรุ่นพี่ม.6.MP4