Name
Owner
File size
Báo cáo chính trị.pdf
Owner hidden
Jul 12, 2023
13.9 MB
More info (Alt + →)
Báo cáo tổng hợp ý kiến dự thảo BC BCH LĐLĐ TP HN.pdf
Owner hidden
Jul 12, 2023
1.7 MB
More info (Alt + →)
Báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN.pdf
Owner hidden
Jul 12, 2023
1 MB
More info (Alt + →)
Phụ lục số liệu về hoạt động công đoàn.pdf
Owner hidden
Jul 12, 2023
3.6 MB
More info (Alt + →)
Tham luận Đại hội.pdf
Owner hidden
Jul 12, 2023
5.5 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder