Excel
DAB - AFATI I SHTATORIT Ba dhe Ma - Shtator 2018-19.xlsx
Excel
DAD - Paraqitja e provimeve - Ba dhe Ma - Shtator 2018-19.xlsx
Word
ORARI I PROVIMEVE_SHATOR_2019.doc