Download
1.ผู้ได้รับการเสนอชื่อประเภทความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
Download
2.ผู้ได้รับการเสนอชื่อประเภทผลงานเด่น
Download
3.ผู้ได้รับการเสนอชื่อประเภทสร้างประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
Download
4.ผู้ได้รับการเสนอชื่อประเภทส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
Download
5.ผู้ได้รับการเสนอชื่อประเภทศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
PDF
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2565.pdf
PDF
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2565.pdf
PDF
โครงการศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี2565.pdf
Excel
จำนวนศิษย์เก่าดีเด่นฯ ปี2551-2564.xlsx
PDF
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯปี2565.pdf
Word
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นฯ ปี2551-2564.doc