Audio
01. Bài học 1. Trí tuệ ưu tú.mp3
Audio
02. Bài học 2. Xác định mục tiêu chủ chốt.mp3
Audio
03. Bài học 3. Sự tự tin.mp3
Audio
04. Bài học 4. Thói quen tiết kiệm.mp3
Audio
05. Bài học 5. Khởi xướng và lãnh đạo.mp3
Audio
06. Bài học 6. Trí tưởng tượng.mp3
Audio
07. Bài học 7. Sự nhiệt tình.mp3
Audio
08. Bài học 8. Sự tự chủ.mp3
Audio
09. Bài học 9. Thói quen làm nhiều hơn mức lương được trả.mp3
Audio
10. Bài học 10. Phong thái.mp3
Audio
11. Bài học 11. Tư duy chính xác.mp3
Audio
12. Bài học 12. Tập trung.mp3
Audio
13. Bài học 13. Hợp tác.mp3
Audio
14. Bài học 14. Sự thất bại.mp3
Audio
15. Bài học 15. Sự khoan dung.mp3
Audio
16. Bài học 16. Nguyên tắc vàng.mp3