Download
RT 63
Download
การอ่าน การเขียน 17 ธ..ค. 63
Download
กิจกรรม วันที่ 13 ตุค. 63
Download
กิจกรรม12สิงหา63
Download
กิจกรรมมอบรถ-นักเรียนในการเรียนรวม-อำเภอนาแห้ว-63
Download
กิจกรรมหน้าเสาธง18-64
Download
เกษียณ2563
Download
คณะกรรมการ พัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย
Download
โครงการรักการอ่าน22-9-63
Download
ต้อนรับ ยโสธร 2
Download
ตากดูงาน18-9-63
Download
ทำเนียบบุคลากร
Download
ประชุม กกรมการบริหารเขต ประธานกลุ่มโรงเรียน 2 พ.ย. 63
Download
ประชุม ผอ 1 .64
Download
ประชุม ผอ.ร.ร ครั้งที่ 6
Download
ประชุม ผอ.รร 4 ธ.ค. 63
Download
ประชุมกรรมการ ตั้งงบ 65
Download
ประชุมเกลี่ยอัตรากำลัง พนักงานราชการ
Download
ประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์ นโยบายและแผน ปี 2563
Download
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ศิลปะ สายหมอก และดอกไม้
Download
ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
Download
ประชุมคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจ
Download
ประชุมทางไกลตัวชี้วัด 11.03.64
Download
ประชุมบุคลากร18-63
Download
ประชุมผู้บริหาร4-2563
Download
ประชุมร่างแผน 64
Download
ประชุมโรงเรียนคุณภาพชุมชน
Download
ประชุมโรงเรียนสุจริต
Download
ประเมิน ผอ. รร. รอบ 6 เดือน
Download
ประเมินรองผลเขตรอบ6เดือน-63
Download
รองวิรัตน์
Download
รับ ผอ.เขต 63
Download
เรียนรวม ร.ร. บ้านเหล่ากอหก
Download
ลงพื้นที่ o-net 63
Download
ลูกเสือต้านยาเสพติด จิตอาสา 63
Download
วันปิยะ 23 ต.ค. 63
Download
วันสมเด็จย่า 21 ต.ค. 63
Download
ศึกษาดูงานเกาะกูด 2-5-63
Download
สพป. ร้อยเอ็ด 2 ดูงาน
Download
อบรม e-mens
Download
อบรมครุผุ้ช่วย24-9-63