Download
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Download
งานทะเบียนประวัติฐานข้อมูลบุคลากร
Download
งานพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
Download
แนวทางรายงานผล PA
Download
แบบฟอร์ม PA1-PA5 ตำแหน่ง ครู
Download
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน(PSAR)
Download
วิทยฐานะ
Download
ส่ง เอกสารแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA
Download
สรุปวันลาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา
Download
สัญญาจ้าง
Download
หลักเกณฑ์การประเมิน และ แบบประเมิน ตาม ว23 เลื่อนเงินเดือน
Download
เอกสารประกอบการย้ายครู
Download
Google Docs
บันทึกข้อความขออนุญาตชี้แจงเรื่องการลงช
PDF
บันทึกข้อความขออนุญาตชี้แจงเรื่องการลงช.pdf
PDF
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร.pdf
PDF
แบบขออนุญาตไปราชการ.pdf
PDF
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ.pdf
Download
Google Docs
แบบใบลา 1-10-65 -
PDF
แบบใบลา 1-10-65 -.pdf
PDF
แบบใบลา 1-10-65 อธิบาย .pdf
PDF
แบบรายงานไปราชการ.pdf
Download
Google Docs
แบบส่งมอบงานหน้าที่ราชการ.doc
PDF
แบบส่งมอบงานหน้าที่ราชการ.pdf
Download
Google Sheets
รายงานการจัดสอนแทนแนบใบลากิจ
PDF
รายงานการจัดสอนแทนแนบใบลากิจ.pdf
Download
Google Docs
รายชื่อครูและบุคลากร ปี 65 ข้อมูล ณ วันที่ 23-11-65
PDF
รายชื่อครูและบุคลากร ปี 65 ข้อมูล ณ วันที่ 23-11-65.pdf
PDF
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสวนศรีวิทยา.pdf