Video
Bài giảng 01 Giới thiệu diễn giả.mp4_5.mp4
Video
Bài giảng 02 Thu nhập chủ động và thụ động.mp4.mp4
Video
Bài giảng 03 Mua và cho thuê hay thuê và cho thuê.mp4_2.mp4
Image
Capture.PNG