Word
1ปกคำฯ.docx
Word
2.คำนำ.docx
Word
3.สารบัญ.docx
Word
4.หลักการ-วัตถุประสงค์.docx
Word
5.กรอบการประเมิน.docx
Word
6.ตัวชี้วัดที่ 1,1.docx
Word
7.ตัวชี้วัดที่ 1 กลุ่มพัฒนาการศึกษา.docx
Word
8.ตัวชี้วัดที่ 2 กลุ่มพัฒนาบุคลากร.docx
Word
9.ตัวชี้วัดที่ 3 สำนักผอ.docx
Word
10.ตัวชี้วัดที่ 4 กลุ่มวิจัย.docx
Word
11.ตัวชี้วัดที่ 5 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ.docx
Word
12.ตัวชี้วัดที่ 2 (2).docx
Word
12.ตัวชี้วัดที่ 2.docx
Word
13.ตัวชี้วัดที่.docx
Word
14.ตัวชีวัดที่ 3.docx
Word
15.ตัวชี้วัดที่ 4.docx
Word
16.ตัวชี้วัดที่ 5.docx
Word
17.ตัวชี้วัดที่ 6.docx
Word
18.ภาคผนวก.docx
Word
19.ภาคผนวก ตัวชี้วัดที่ 2.docx
Word
20.ภาคผนวก ตัวชี้วัดที่ 2 .1 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ.docx
Word
21.ภาคผนวก ตัวชี้วัดที่ 2.2 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน.docx
Word
22.ภาคผนวกตัว ตัวชี้วัดที่ 4.docx
Word
23.ภาคผนวกตัว ตัวชี้วัดที่ 4.1.แบบฟอร์มลงนาม.docx
Word
24.ภาคผนวกตัว ตัวชี้วัดที่ 4.2.ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก.docx
Word
25.ภาคผนวกตัว ตัวชี้วัดที่ 4.3 แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด.docx
Word
26.ภาคผนวกตัว ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด.docx
Word
27.ภาคผนวกตัว ตัวชี้วัดที่ 4.4 แบบฟอร์มรายงาน.docx
Word
28.ภาคผนวกตัว ตัวชี้วัดที่ 4.4.1แบบฟอร์มรายงาน.docx
Word
29.ภาคผนวกตัว ตัวชี้วัดที่ 5.docx
Word
30.ปกคำฯหลัง.docx